اعضای هیئت مدیره

نام و نام خانوادگیبه نمایندگی ازموظف/غیرموظفسمت در هیئت مدیرهتاریخ عضویتتحصیلاترشته تحصیلیمالکیت سهام
سید علی اکبر سید حسن زادهشرکت گسترش پایا صنعت سینا (سهامی خاص )موظف
عضو هیئت مدیره و مديرعامل
۹۹/۰۳/۲۵فوق لیسانسمدیریت۱۰۰۰
علیرضا احدیانشرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص )غیرموظفرئیس هیئت مدیره۹۹/۰۳/۲۵لیسانسسرامیک۱۰۰۰
امین همتی براتیشرکت بین المللی دریاسا اندیشان پویا (سهامی خاص )غیرموظفنایب رئیس هیئت مدیره۹۹/۰۳/۲۵دیپلمانسانی
نوید غفوریانشرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام )غیرموظفعضو هیئت مدیره
۹۹/۰۳/۲۵فوق لیسانس
MBA۱۰۰۰
مهدی اسد نژاد رکنی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
موظفعضو هیئت مدیره
۹۹/۰۳/۲۵فوق لیسانسمدیریت

ترکیب اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگینام و نام خانوادگیبه نمایندگی ازموظف/غیرموظفسمت در هیئت مدیرهتاریخ عضویت
تحصیلاترشته تحصیلی
علیرضا احدیانرئیس کمیتهبلهپيوند تجارات اتيه ايرانيانخیرکارشناسیمهندسي مواد ۹۹/۰۷/۰۲
علی کیانیعضو کمیتهخیررئیس هیئت مدیرهبلهدکتراحسابداری۹۸/۰۹/۲۵
علی رمضانیعضو کمیتهخیرنایب رئیس هیئت مدیرهبلهکارشناسیحسابداری‌۹۸/۰۹/۲۵
رئیس حسابرسی داخلی
رشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ انتصاب
محمد تقی کاتبیحسابداریکارشناسی۹۶/۱۲/۱۲

ترکیب اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
ولی اله اصلانیدکترادبیر کمیته
ابوالفضل چگینیعضو کمیتهعضو کمیته
بهاره حضرتی پورعضو کمیتهعضو کمیته

ترکیب کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
سید علی اکبر سیدحسن زادهکارشناسی ارشدعضو کمیته
علیرضا احدیانکارشناسیرئیس کمیته
نوید غفوریانکارشناسی ارشدعضو کمیته

مدیر مالی

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمقطع تحصیلیتاریخ انتصاب
سید مظفر باقریحسابداریکارشناسی ارشد۹۹/۰۴/۰۱

رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از روابط بين مديريت شرکت، هيأت مديره آن، سهامداران و سایر ذینفعان است و همچنین، ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تعیین شده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می شود حاکمیت شرکتی خود باید انگیره های مالی را برای هیات مدیره و مدیریت در جهت پیگیری اهدافی که به نفع شرکت و سهامداران است را فراهم نماید به همین ترتیب شرکت بر اساس منشور هیئت مدیره رویه های حاکمیت شرکتی را تعیین نموده است.

نحوه ارتباط سهامداران با هیئت مدیره و عضو مستقل هیئت مدیره

نحوه ارتباط سهامداران با هیئت مدیره و عضو مستقل هیئت مدیره از طریق شماره تماس ۹- ۰۲۱۲۲۸۸۳۴۴۷داخلی ۲۸۱ امور سهام و یا از طریق مراجعه حضوری به دفتر مرکزی شرکت کاشی پارس طبقه دوم صورت می پذیرد که واحد امور سهام کلیه درخواستها را از طریق دبیرخانه هیئت مدیره به اطلاع عضو مستقل هیئت مدیره می رساند.